بوک پرده زبرا
تیراژ : 1000 عدد
سایز 35 * 46
لوگوی برجسته 3 بٌعدی
سلفون شنی