آلبوم 40 برگ
تیراژ : 1100 عدد
80صفحه150 گرمی
سایز 35 * 50
لوگوی برجسته 3 بٌعدی
سلفون شنی